Actenz, onderdeel van GGZ inGeest, heeft tot doel de sociale en maatschappelijke participatie van mensen die kwetsbaar zijn door psychische problematiek, te optimaliseren. Patiënten kunnen bij Actenz terecht voor begeleiding, activiteiten en trainingen op het gebied van werk, scholing, sport en bewegen, wonen, sociale contacten en vrijetijdsbesteding. Daarbij gaan we uit van werkwijzen die voortvloeien uit de Wmo-doelstelling (Wmo: Wet maatschappelijke ondersteuning).

Actenz richt zich op het versterken van de eigen regie en kracht van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Daarbij activeren en breiden we hun sociale netwerk uit, zodat zij zo optimaal mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Doelgroep
Onze initiatieven richten zich op kwetsbare burgers van de regio's Amsterdam-Amstelland, Meerlanden en Zuid-Kennemerland:

  • patiënten van GGZ inGeest;
  • mensen met een psychiatrische of psychische beperking of achtergrond;
  • kwetsbare mensen met een psychische beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.

Meedenken
Gemeenten krijgen de verantwoordelijkheid voor de maatschappelijke participatie van kwetsbare burgers en moeten ondersteuning regelen op het gebied van werk, inkomen, zorg & welzijn, opvoeden en veiligheid. Een complexe opgave, waarbij behoedzaam en respectvol te werk moet worden gegaan. Actenz kan hierin actief meedenken. De vraag en mogelijkheden van de patiënt zijn daarbij het uitgangspunt.

Werk en inkomen
Binnen onze herstelgerichte ondersteuning staat het (her)krijgen van zelfrespect, zelfvertrouwen en eigen kracht centraal. Een grote rol hierin is weggelegd voor betaald- en/ of vrijwilligerswerk, vrijetijdsbesteding en scholing. Denk aan het begeleiden van mensen met een matige tot zware psychische arbeidsbeperking (Wajong) en andere kwetsbare mensen bij het vinden van werk.

Actenz adviseert en ondersteunt opdrachtgevers zowel in praktische zin als op beleidsniveau. Het uiteindelijke doel is dat iedereen gewoon mee kan doen aan het dagelijks maatschappelijk leven.